Quản lý là gì? Quản trị là gì? Khác biệt ở tầm vóc!

Quản lý và quản trị thường được sử dụng thay thế cho nhau trong nhiều ngữ cảnh, nhưng chúng có thể được hiểu với các ý nghĩa khác nhau dựa trên bối cảnh cụ thể.

Quản lý là gì?

Quản lý là quá trình điều hành và giám sát một tổ chức hoặc một phần của tổ chức. Quản lý liên quan đến việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, và kiểm soát các nguồn lực (bao gồm cả con người, tài chính, thông tin, và vật liệu) để đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Quản lý nhấn mạnh vào việc áp dụng các nguyên tắc, phương pháp và kỹ năng quản lý trong thực tiễn để đảm bảo rằng tổ chức hoạt động một cách hiệu quả và hiệu lực.

 • Định nghĩa: Quản lý là quá trình tổ chức, điều phối và kiểm soát các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực…) để đạt được mục tiêu cụ thể của một tổ chức hoặc một nhóm.
 • Đặc điểm:
  • Tập trung vào các hoạt động thực tế, ngắn hạn.
  • Mang tính chiến thuật, hướng đến việc hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể.
  • Thường áp dụng cho các cấp quản lý thấp hơn như quản đốc, trưởng bộ phận.

Quản trị là gì?

Quản trị chủ yếu tập trung vào việc thiết lập, duy trì và thực thi các chính sách và quy trình trong một tổ chức.

 • Định nghĩa: Quản trị là quá trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các nguồn lực để đạt được mục tiêu chung của một tổ chức trong dài hạn.
 • Đặc điểm:
  • Tập trung vào tầm nhìn chiến lược, định hướng phát triển lâu dài.
  • Mang tính chiến lược, hướng đến việc xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch tổng thể.
  • Thường áp dụng cho các cấp quản lý cao hơn như giám đốc điều hành, chủ tịch hội đồng quản trị.

Phân biệt Quản lý và Quản trị như thế nào cho dễ nhớ?

Trong khi quản trị chú trọng vào việc lãnh đạo, thiết lập luật chơi và định hướng tổ chức để đạt được mục tiêu lâu dài thì Quản lý thì chú trọng vào việc duy trì trật tự và hiệu quả ngắn hạn thông qua việc giám sát thực thi các chính sách và quy trình của tổ chức.

Tuy nhiên, trong thực tế, cả hai khái niệm này thường bị dùng chồng chéo và được sử dụng đồng thời để đảm bảo sự thành công của tổ chức.

Chúng ta có thể hiểu một cách nôm na:

 • Quản trị tương tự với người Bác Sĩ – tìm thấy bệnh của bệnh nhân ở đâu thì điều trị ở đó cho hết.
 • Quản lý tương tự với người Y tá – thường xuyên chăm sóc bệnh nhân theo phác đồ của Bác sĩ, đúng giờ cho thuốc, có tình trạng gì thì thông báo với bác sĩ.

Tóm lại là ông quản trị thường là cấp cao, ông quản lý thường là cấp dưới. Hoạt động quản trị là hoạt động thiết lập luật chơi, hoạt động quản lý là hoạt động giám sát luật chơi để đảm bảo nó được mọi thành viên duy trì trong công ty, tổ chức.

Trả lời